Apelacja w procesie kościelnym o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Apelacja w procesie kościelnym
Jakie są aktualnie możliwości w przypadku apelacji w kościelnym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa - apelacja 

Po nowelizacji pozytywny wyrok nie wymaga potwierdzenia przez trybunał II instancji. Nie jest to jednak zamknięcie drogi odwoławczej dla stron, ponieważ mają one nadal prawo do złożenia apelacji. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że Trybunał Apelacyjny może nie przyjąć apelacji z różnych przyczyn, na przykład z braku zasadności danej prośby apelacyjnej.

Podjąć rozważania można jednak nad sytuacją, gdy nie powstała merytoryczna przeszkoda do nie przyjęcia apelacji. Na wstępie istotne jest, że strona lub strony mają prawo złożyć prośbę apelacyjną do Trybunału II instancji (wyznaczonego dla określonej instancji niższej) lub do Najwyższego Trybunału Roty Rzymskiej (tutaj należy zastanowić się i rozważyć trudności z jakimi możemy się spotkać, przykładowo: tłumaczenie dokumentów i inne).

Na etapie apelacyjnym możemy rozszerzyć przedmiot sporu o nowy tytuł lub tytuły, ale należy brać pod uwagę, że nie w każdym przypadku Apelacyjny Trybunał pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę. W tym momencie powinniśmy rozważyć, czy bardziej optymalnym rozwiązaniem nie byłoby ponowne wszczęcie procesu o stwierdzenie nieważności naszego małżeństwa.

Ważne, aby pamiętać, że celem prośby apelacyjnej jest wskazanie argumentów potwierdzających zasadność apelacji, która ma doprowadzić w efekcie do zmiany treści wyroku sądu instancji pierwszej. Warto przedłożyć nowe środki dowodowe. Oznacza to, że nie wskazujemy tylko na przebadane wcześniej dowody. Jeśli jednak decydujemy się oprzeć naszą apelacyjną prośbę na wcześniej przedłożonym materiale dowodowym, warto przemyśleć czy nie należałoby wyodrębnić innych, nowych faktów pochodzących od tych samych świadków lub odpowiedzieć, czy źródłem nowych dowodów jest tylko strona lub strony procesowe.

Apelacja w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa - podsumowanie 

Po wydaniu wyroku pozytywnego należy czekać na jego uprawomocnienie. W przypadku zapadnięcia wyroku negatywnego, można wystąpić o nowe wniesienie sprawy. Wiąże się to z większymi wymogami niżeli prośba apelacyjna, ponieważ bierzemy w tej sprawie pod uwagę aż dwa nieprzychylne dla naszej sprawy wyroki. Nie oznacza to, że mamy obowiązek wskazania nowego dowodu czy dowodów w postaci zeznań świadka lub dokumentu. W tym przypadku jesteśmy zobligowani do wskazania bardzo poważnej argumentacji, która wpłynęłaby pozytywnie na rozpatrzenie decyzji Najwyższego Trybunału Roty Rzymskiej, o przyjęciu naszej sprawy na wokandę.

Czy homoseksualizm jest jedną z przyczyn stwierdza...
Czy można ponownie wszcząć proces kościelny z iden...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 16 kwiecień 2024